Người thụ hưởng : Cửa hàng Kinh Bắc
Số Tài khoản : 115000014334 
Ngân hàng : TMCP Công thương Việt nam - Chi Nhánh 9